Program

Elena PÄTOPRSTÁ

Kandidátka na starostku Petržalky

PROGRAM
Petržalka – najlepšia štvrť v meste

Vadí mi rozhodovanie o osude Petržalčanov bez dát a odborných podkladov, bezhlavé neprimerané zahusťovanie a  tým aj následné zhoršenie života obyvateľov, dopravy, parkovania, nedostatok miest v škôlkach, podfinancované vzdelávanie, nedostatočná správa vlastného majetku a športovísk, chodníky a cesty v katastrofálnom stave. Dokáže to riešiť iba otvorená samospráva cez efektívne a  profesionálne spolurozhodovanie odbornej verejnosti a profesionálne vedená participácia obyvateľov. Petržalčania by mali byť pri rozhodovaní o tom, čo chcú zmeniť, aby sa im žilo lepšie a zdravšie.

Mojim cieľom je, aby ľudia v Petržalke mohli dôverovať samospráve a nemuseli sa stále obávať, čo sa im postaví pred domom, alebo predloží ako definitívne rozhodnutie bez ich súhlasu.

1. Kvalita života
2. Mobilita
3. Výchova, vzdelávanie a  školstvo
4. Kvalitný voľný čas a  služby seniorov a  ľudí so zdravotným znevýhodnením
5. Kultúrna Petržalka
6. Zdravý životný štýl a  športujúca Petržalka
7. Bezpečnosť a  prevencia kriminality
8. Transparentnosť, protikorupčné opatrenia, dostupnosť samosprávy pre občanov

1. Kvalita života

Životné prostredie Petržalky je predpokladom pre zdravie a  kvalitu života obyvateľov. Opatrenia proti hluku,  prašnosti, znečisteniu či psím exkrementom nie sú ani také nákladné, akoby sa zdalo.

Spolupracujem s  odborníkmi so zahraničnými skúsenosťami, ktorí nám ponúkajú pomoc pri realizovaní takzvanej „zelenej infraštruktúry“ tvoria ju:
– zelené parkovacie plochy,
– zadržiavanie dažďovej vody v zeleni,
– výsadba záhonov trvaliek, ovocných stromov  
– parky vo vnútroblokoch
– projekty na skvalitnenie životného prostredia pri  budovaní zelených terás.
– verejne dostupnú a  prehľadnú evidencia zelene a  evidencia ošetrovania zelene
– ochrana životného prostredia pred zmenami klímy, horúčavami a vysychaním územia.

Spolu s  kandidátmi na poslancov skultúrnime rekreáciu pri Veľkom Draždiaku, čistota, sprchy a sociálne zariadenia k  tomu patria.
Zachováme bezplatný verejný prístup k  Veľkému Draždiaku.

Začneme rokovanie o  zverenie pozemkov Štátnych lesov okolo jazera do správy Petržalky aby nedošlo k  zámenám so pozemkov pre súkromníkov ako v minulosti v  Pečnianskom lese.

Park s  lavičkami, cyklotrasou a  pešia zóna pri Starhradskej na ceste medzi Malým a Veľkým Draždiakom nie je sen, ale veľmi reálny zámer v  spolupráci z  BVS a mestom. Existuje zabudnutý nezrealizovaný projekt na vybudovanie prístupovej cesty z  kanalizáciou pre záhradkársku osadu Malý Draždiak (z Dolnozemskej), čím by sa mohla uzavrieť pre autá cesta a urobiť tu cyklotrasu park pešiu zónu kde by konečne nedochádzalo ku konfliktom áut a  rekreantov.

Presadíme efektívne riešenia proti znehodnoteniu životného prostredia hlukom, smogom, čiernymi skládkami a znečisťovaním okolo kontajnerov.

Zavedieme riešenia na ochranu pred znečisťovaním psími exkrementmi a  podporu slušných psičkárov a  to opatreniami overenými v zahraničí.

Presadíme preventívne riešenia proti hlučnosti a  prašnosti, vybudujeme zelené protihlukové steny.

Zasadíme sa o zníženie hlučnosti vlakových súprav rokovaním s  ŽSR o znížení prevádzkovej rýchlosti vlakov idúcich cez Petržalku.

Kvalitu života tvoria aj verejné priestory, ktoré denne využívame. Naše ulice a  námestia sú mnohé vo veľmi zanedbanom stave. Chodníky máme už desiatky rokov v katastrofálnom stave.  Akútne potrebujú celoplošnú rekonštrukciu a nie iba plátanie.

Čistote v  Petržalke pomôžu len efektívne opatrenia na kontrolu činnosti zimnej a letnej údržby, postihy firiem za nekvalitné čistenie a  dočisťovanie okolo kontajnerov.

Zavedieme kvalitnú zimnú a letnú údržbu a jej transparentné financovanie a kvalitný mestský inventár na odpadky a psie exkrementy.

Reklamný smog a  herne sú trvalým zdrojom stresu a  nespokojnosti. Ich riešenie budeme žiadať v  plnení uznesenia, ktoré je už schválené na meste, a  to reguláciou reklamného smogu, herným zákonom a  priamo v  územnom pláne.

Polozapustené uzamykateľné kontajnery majú veľkú kapacitu a  umožnia uvoľniť verejný priestor a  zabrániť znečisťovaniu okolo kontajnerov. Podporíme samosprávy, ktoré budú mať záujem o  ich vybudovanie.

Revitalizácia vnútroblokov a námestí sa dá realizovať z viacerých zdrojov. Nórske fondy nám umožnia obnovu Nobelovho námestia, revitalizáciu si ale akútne zaslúži aj Ovsištské námestie. Revitalizáciu akútne potrebujú viaceré námestia a verejné priestory, na ktoré obyvatelia už dlhé roky poukazujú.

Parky, jazerá a  športoviská nemusia byť iba predvolebné sľuby. Kvalitu života tvorí aj komunitný život, zdravý životný štýl,  šport pre všetky vekové skupiny, a  kvalitu vzdelávania a kultúry v  Petržalke. V  spolupráci so  župou a  mestom sa otvára priestor, reálny projekt ktorý má už finančné zdroje na župe a  má byť realizovaný na veľkých pozemkoch župy pri kruhovom objazde na Dolnozemskej, ktorý je v  územnom pláne určený na šport a  rekreáciu.

Chceme zapojiť verejnosť do veľkého župného projektu verejného športového areálu s  viacerými športovými halami, s  pracovným názvom Family Park. Župa tu naplánovala verejné športoviská, multifunkčnú halu pre rodiny, skateboard, bežeckú dráhu okolo nového jazera, halu pre loptové hry a  univerzálnu halu pre šport rodinného charakteru. Plánuje sa tu aj malý park a  objekt pre ekocentrum a  krúžky pre deti. Starosta má veľkú možnosť odkomunikovať tieto projekty verejnosti ešte vo fáze návrhov a  prípravy dokumentácie.

Park s  lavičkami, cyklotrasou a pešia zóna pri Starhradskej na ceste medzi Malým a Veľkým Draždiakom nie je sen, ale veľmi reálny zámer v spolupráci z  BVS a mestom. Existuje zabudnutý nezrealizovaný projekt na vybudovanie prístupovej cesty z  kanalizáciou pre záhradkársku osadu Malý Draždiak (z Dolnozemskej), čím by sa mohla uzavrieť pre autá cesta a  urobiť tu cyklotrasu park pešiu zónu kde by konečne nedochádzalo ku konfliktom áut a  rekreantov.


2. Mobilita

Petržalčania majú právo vybrať si čo najlepší druh dopravy a  samospráva by im mala umožniť zvoliť si medzi rovnocennou kvalitou. Prechod na verejnú dopravu alebo zdravý životný štýl na bicykloch významne rieši:

Efektívna MHD a  bezpečné cyklotrasy.

Skrátenie intervalov MHD.

Dobré napojenia na iné druhy dopravy a  prednostné pruhy pre MHD a  cyklistov.

Rýchle autobusové prepojenia, lepšie spojenia k petržalskej električke a cez mosty v čase špičky.

Vlaková dopravu v rámci integrovaného systému z petržalskej stanice s potrebnými zastávkami v Petržalke.

Podporíme udržiavanie a budovanie bezpečných cyklociest,

Prednostné pruhy pre MHD a  spoločné značenia aj pre cyklistov. Ani tá najkvalitnejšia MHD nám nepomôže v  alternatíve k  autám, ak bude dopravný prostriedok stáť v  zápchach. Na hlavnom meste je už prijaté naše uznesenia, ktoré žiada realizovanie konkrétnych trás a  ich spájanie tam, kde sa to dá aj s  cyklodopravou, ktorá je tak podstatne bezpečnejšia v  týchto pruhoch.

Bezpečné a  kultúrne zástavky, čisté interiéry a klimatizovaná verejná doprava.

Opravy chodníkov a  komunikácií a ich kvalitné rekonštrukcie bude jedna z  priorít pretože dlhoročne denne znepríjemňujú ľuďom život a  často ohrozujú aj ich zdravie. Príkladom je jestvujúci pontónový mostík a bezbariérové prístupy k  Chorvátskemu ramenu či už pri ňom alebo z  Vlasteneckého námestia. Chýbajúce bezbariérové chodníky k  zastávkam električky sú obrazom veľkého zanedbania verejného záujmu zo strany mesta aj samosprávy a  sú často realizované len pod veľkým tlakom.

Presadíme celoplošné opravy povrchov chodníkov, dobudovanie chodníkov, kde to ľudia potrebujú a dlhodobo žiadajú.

Druhá etapa električky bude mimoriadne náročným projektom a  zásahom do životného prostredia Petržalky. Bude veľmi záležať na stavebnom úrade a  vedení obce, aby sa zachovalo čo najviac stromov, zelených plôch, nerozpredali sa pozemky mesta na výstavbu, ale budoval sa zelený líniový park, cyklotrasa pozdĺž električky.

Nový peší a cyklistický most cez Chorvátske rameno potrebujeme ako prístup k  novej zástavke električky. Čakať kým bude zastávka hotová je nezodpovedné.

Cyklodoprava a vzájomné prepojenie cyklotrás, dokovacie stanice bikesharingu na zástavkách MHD, električky pri cyklochodníkoch a  nákupných centrách či železničnej stanici Petržalka, je našou prioritou. Členom nášho tímu je aj národný cyklokoordinátor a  je naším spoločným cieľom umožniť pre Petržalčanov dopravovať sa bezpečne a  rozvojom cyklodopravy umožniť zdravú a  lacnejšiu formu dopravy, ktorá svojím zavedením znižuje aj množstvo áut na cestách.

Pri riešení parkovania sa budeme opierať o  tieto zásady:

Parkovacia politika ako služba verejnosti, nie zdroj zisku.

Efektívne riešenia parkovacej politiky v  spolupráci z obyvateľmi

Parkovacia politika ako súbor viacerých opatrení od zastavenia zahusťovania sídliska, zlepšenia MHD, bezpečných cyklotrás až po obmedzenie nákladnej dopravy cez mosty Bratislavy v  čase špičky

Parkovanie v  lokalite sa bude robiť v  spolupráci s  obyvateľmi a  domovými samosprávami, nie bez nich.

Parkovanie musí zohľadňovať aj tých, ktorí za prácou dochádzajú z  Petržalky do iných lokalít mesta a nemôžu používať MHD.

Parkovanie nemôže byť na úkor zhoršovania životného prostredia obyvateľov.

Parkovanie musí byť spravované obcou, nie súkromnou firmou.

Pred spustením akéhokoľvek systému sa urobí obecné referendum.

Parkovacej politike musí predchádzať zabezpečenie kvalitnej rýchlej a  cenovo dostupnej MHD a  bezpečné trasy pre cyklodopravu, záchytné parkoviská a  parkovacie domy na okrajoch Bratislavy a  železničných staniciach obcí v  Bratislavskom kraji s inteligentným napojením na mestskú dopravu.

Efektívna celomestská parkovacia politika a bezplatné parkovanie pre Bratislavčanov a rezidentov.

Nové parkovacie plochy budú budované ako zelené parkoviská.

Súčasťou kvalitnej dopravy je verejne dostupná a  prehľadná evidencia majetku a správy.

Lodná doprava pre spojenie brehov a  odľahčenie mostov SNP a  Lafranconi.
V  spolupráci so župou a  mestom podporíme rekonštrukciu lodnej zástavky v  Petržalke pre propeler spájajúci oba brehy Dunaja. Podporíme reálny projekt lodnej dopravy medzi Šamorínom a Devínom so zastávkou aj v Petržalke, kde bude lodná doprava súčasťou integrovanej dopravy a pomôže znižovať počet dochádzajúcich áut do Bratislavy a odbremeňovať mosty do Petržalky.

Zelené nespoplatnené parkovisko pre verejnosť a pacientov Antolskej nemocnici.


3. Výchova, vzdelávanie a  školstvo

Budúcnosť krajiny, ale aj budúcnosť mesta vzniká v  škole. Zásadné opatrenia musia byť urobené na úrovni štátu, ale veľa môžeme vykonať aj v  našej mestskej časti. Učitelia a  riaditelia škôl potrebujú podporu a  dôveru od samosprávy.

Zvýšime zapojenie mestskej časti do procesu bežnej údržby a  rekonštrukcií našich škôl a MŠ, čím uvoľníme ruky riaditeľom a  riaditeľkám, aby sa mohli venovať tomu podstatnému – zvyšovaniu kvality vzdelávania.

Vytvoríme verejne dostupnú evidenciu požiadaviek jednotlivých škôl a MŠ, vrátane požiadaviek na obnovu školských areálov, aby sa o  investíciách rozhodovalo na základe ich dôležitosti a  naliehavosti, a  nie na základe lobingu a  známostí.

Napomôžeme zlepšeniu finančného ohodnotenia pedagogických zamestnancov a nezabudneme ani na zamestnancov nepedagogických, ktorých finančná situácia je ešte horšia.

Zvlášť budeme podporovať učiteľov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky aj v  súčasných obmedzených podmienkach.

Významnú rolu pri integrácii detí so špeciálnymi požiadavkami majú asistenti učiteľa: podporíme zvyšovanie ich počtu.

Súčasťou školského systému sú aj súkromné a cirkevné školy – vytvoríme pre nich spravodlivé podmienky.

Aktuálny problém nedostatku miest v  materských školách budeme riešiť kombináciou budovania nových kapacít a verejnosťou kontrolovaného poradovníka.

Škola má byť súčasne aj komunitným centrom, preto budeme podporovať sprístupnenie školských budov a  areálov v  mimovyučovacích hodinách pre potreby verejnosti.


4. Kvalitný voľný čas a  služby seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením

Petržalskí seniori sú naši rodičia, prarodičia a  susedia, ktorí chcú s  nami zdieľať hodnotný a  zmysluplný život čo najdlhšie. Obmedzuje ich vek či zdravotný stav a  potrebujú od samosprávy ohľaduplný a  priateľský prístup a  trpezlivosť pri riešení problémov. V Petržalke medzi nami žijú aj ľudia so zdravotným postihnutím a  mnohí z  nich obohacujú náš život bez ohľadu na ich hendikep. Naším cieľom je podpora petržalskej komunity v  celej jej rozdielnosti fyzickej kondície a  veku.

Podporíme činnosť denných centier a  ich dostupnosť pre všetkých seniorov a  hendikepovaných občanov a budeme ich aktívne podporovať, pretože je pre ich pohodu dôležité, aby žili a bývali vo vlastnom rodinnom prostredí.

Budeme podporovať spoločné aktivity týchto komunít a  spoločne viacgeneračné aktivity.

Podporíme  občiansku spoločnosť a organizácie, ktoré pre seniorov a hendikepovaných vytvárajú hodnotné aktivity, športové či kultúrne akcie a akcie na ich vzdelávanie a  upevňovanie ich duševného a  telesného zdravia.

V našich zariadeniach podporíme najme kvalitnú prácu sociálnych pracovníkov, lebo oni sú kľúčom k  dobrým službám.

Budeme podporovať všetkých, ktorí budú kreatívne zapájať osamelých seniorov do spoločenského života, a vzdelávať sociálnych pracovníkov v dobrých skúsenostiach z  iných zariadení alebo zo  zahraničia.

Zabezpečíme čo najširšiu informovanosť seniorov a  hendikepovaných o  službách a  formách pomoci, ako aj ich včasnú informovanosť v obdobiach zvýšeného ohrozenia z  kalamitných zimných stavov alebo ohrozenia z  horúčav.

Podporíme zriadenie autistického centra, ktoré má byť vybudované na Znievskej 4 v spolupráci s  BSK.


5. Kultúrna Petržalka

Petržalka už dávno nie je iba tou povestnou nocľahárňou. Chceme rozšíriť a  skvalitniť ponuku kultúry priamo tam, kde Petržalčania žijú.

Na podporu kultúrnych aktivít vytvoríme transparentný grantový systém, ktorý bude podporovať kultúru a aj tzv. susedské kultúrne podujatia.

Finančne podporíme sociálne, kultúrne projekty, ktoré napomôžu k všestrannému rozvoju a k zmysluplne strávenému času rodín s  malými deťmi a  seniorov.

Miestnym knižniciam pomôžeme nielen dopĺňať rozsiahly knižný fond, ale aj rozširovať pridružené kultúrne a  vzdelávacie aktivity, najmä na pritiahnutie detí k  pravidelnému čítaniu a  racionálnemu sledovaniu masmédií.

Knižniciam, ktoré ešte nemajú klimatizačné jednotky, ich zabudujeme, čím v nich vytvoríme príjemnejšie prostredie.

Dôležité je aj zachovanie a  obnova historických pamiatok, ktorých je napriek minulej masovej výstavbe v Petržalke prekvapivo veľa: spomeňte si napríklad na unikátne petržalské bunkre či historický cintorín.

Podporíme školské projekty vzdelávajúce deti o histórii a  hodnotách Petržalky.

Petržalka je bohatá aj na množstvo významných sochárskych diel, ktoré treba rekonštruovať alebo zbaviť od grafitti. Zároveň o ich význame chceme informovať verejnosť.

Myslíme aj na pamätné tabule pre osobnosti, ktoré žili už v „novej“ Petržalke. Chceme tiež informovať verejnosť o osobnostiach, podľa ktorých sú nazvané petržalské ulice.

Presadíme zvýšenie kapacity a  zlepšenie dopravného pripojenia súčasného Petržalského cintorína ako i úpravu a skultúrnenie jeho okolia.

Podporíme vrátenie Divadla Ludus do Petržalky.


6. Zdravý životný štýl a športujúca Petržalka

Za najlepšiu podporu relaxačného športovania považujeme vytvorenie takého zdravého a  estetického životného prostredia, aby sa aj každodenná cesta do školy či zamestnania premenila na zdraviu prospešnú pešiu alebo cyklistickú vychádzku.

Na podporu športových aktivít vytvoríme transparentný grantový systém, ktorý bude podporovať zdravý životný štýl obyvateľov Petržalky a aj tzv. susedské športové podujatia.

Finančne podporíme športové projekty, ktoré napomôžu k všestrannému rozvoju a k zmysluplne strávenému času seniorov a rodín s malými deťmi.

Plne zapojíme verejnosť do župného projektu športového areálu s  viacerými športovými halami pre verejnosť a  na tréningy s pracovným názvom Family Park, ktorý počíta so  športom pre rodiny a  obyvateľov, skateparkom, bežeckou dráhou okolo nového jazera, halou pre loptové hry a  univerzálnou halou pre šport rodinného charakteru a tréningy mladých športovcov Petržalky.

Podporíme revitalizáciu brehu Dunaja pre obnovu podľa projektu Lido-Lagúna, ktoré navrhli vodáci a aktívna odborná verejnosť, aby Petržalčania a Bratislavčania mohli opäť tráviť čas s deťmi tak, ako si to mnohí z nás pamätajú.


7. Bezpečnosť a  prevencia kriminality

Ako samospráva sa zapojíme do programu ministerstva vnútra pre pomoc obetiam trestných činov a  prevencii a  predchádzaniu ohrozenia z  kriminálnej činnosti. Podporíme vzdelávanie a  šírenie informácií o predchádzaní kriminality medzi obyvateľmi Petržalky.

Podporíme informovanosť verejnosti o príkladoch dobrej praxe v  prevencii kriminality v  Petržalke.

Podporíme miestnu políciu v  rámci platnej legislatívy v opatreniach na znižovanie kriminality a dopravnej nehodovosti, v  znižovaní porušovania predpisov pri nesprávnom parkovaní a  znečisťovaní Petržalky, zakladaní čiernych skládok odpadu, vynášaní smetí ku kontajnerovým stojiskám, znečisťovaní psími exkrementmi a  podobne.


8. Transparentnosť, protikorupčné opatrenia,
dostupnosť samosprávy pre občanov

Náš tím je tvorený občianskymi aktivistami, pre ktorých transparentnosť a  občianska participácia nie sú cudzie slová. V  tejto oblasti už existujú celé prepracované a  vyskúšané metodiky, fungujúce v  zahraničí aj iných slovenských mestách. Naším mottom pre úrad aj stavebný úrad bude:

Nulová tolerancia voči korupcii

Transparentné a efektívne nakladanie s majetkom obce

Ochrana zdravia a životného prostredia obyvateľov

Ochrana demokratických princípov a účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch.

Tieto zásady si vyžiadajú aj presné pravidlá zaobchádzania s  majetkom mestskej časti.

Presadzujeme férové prerozdeľovanie podielových daní, efektívne čerpanie financií z  grantov štátu, EÚ fondov a z nórskych fondov, efektívnu informatizácia úradu s  dôrazom na princíp „čo nie je tajné, je verejné“.

Verejnosť budeme aktívne informovať a zapájať do rozhodovacích procesov.

O  všetkých investičných zámeroch sa verejnosť dozvie ešte v štádiu zámeru, a  nie až pri stavebnom konaní. Súčasťou kvalitnej informovanosti občanov budú aj nezávislé „verejnoprávne“ petržalské médiá bez politických tlakov.

Naším cieľom je starostlivosť o priemyselné a vojenské pamiatky v Petržalke, dodržiavanie územného plánu a stavebného zákona pri novej výstavbe.

Sprehľadníme hospodárenie a  zefektívnime riadenie miestnych podnikov.
Otvoríme úrad pre komunikáciu s  odbornou verejnosťou, vysokými školami, mladými architektmi a  umelcami pri tvorbe verejných priestorov.

Podporíme bod prvého kontaktu pri vybavovaní agendy na úrade. Zjednodušíme viaceré formy zbytočne komplikovanej agendy na úrade.

 

Na presadenie týchto opatrení nepotrebujeme nič viac, než dostatok vašich voličských hlasov.
Na ochranu vašich záujmov sa budeme spájať s poslancami, ktorí majú podobné hodnoty a úctu k ľuďom. Prosím, podporte vo voľbách ľudí, ktorí presadzujú spravodlivosť, slušnosť a zákonnosť v tejto krajine a ktorých dlhoročnú prácu pre verejnosť a prírodu poznáte.

Ďakujeme
Elena Pätoprstá, kandidátka na starostku
a  kandidáti na poslancov do mesta a  miestnej časti Petržalka