Loading…

Kandidáti na poslancov do Petržalky

Kandidáti na poslancov do Mestskej časti PETRŽALKA

s podporou:
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
PREČO KANDIDUJEME A PODPORUJEME ZA STAROSTKU ELENU PÄTOPRSTÚ

Spojili nás spoločné ciele a hodnoty a kandidujeme z víziou Petržalka najlepšia štvrť pre dobrý život.
Našim cieľom je aby Petržalčania mohli dôverovať samospráve a nemuseli sa stále obávať čo sa im postaví pred domom, alebo rozhodne bez ich súhlasu.

Hlavným dôvodom nášho rozhodnutia kandidovať sú obavy o zachovanie hodnôt Petržalky. Vďaka občianskemu tlaku a práce poslancov sa postupne darí z Petržalky robiť najzelenšiu a najzdravšiu mestskú časť. Záujem o zástavbu a zahusťovanie sú ale mimoriadne silné a vyžadujú si silnú samosprávu a spravodlivo nastavené pravidlá a ich dodržiavanie. Naša starostka by mala silné postavenie aj ako hlava stavebného úradu a vie obhajovať záujem petržalčanov aj ako partner hlavného mesta a župy, ktorí majú v Petržalke pozemky a svoje nehnuteľnosti. Rovnako aj štát a Štátne lesy spravujú veľmi cenné pozemky rekreačných lesov a brehov jazier Veľký a Malá Draždiak, ktoré treba chrániť pred predajmi, zámenami a zahusťovaním. To totiž spôsobuje druhotné problémy v doprave parkovaní a znehodnocovaní životného prostredia v Petržalke. Ako skúsení občianski aktivisti a odborníci vieme ako poslanci veľmi pomôcť Petržalke.

Náš spoločný program

Volebný obvod č. 1

Bohrova, Bratská, Černyševského, Daliborovo nám., Dargovská, Dubnická, Einsteinova, Farského, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, Jungmannova, Kapicova, Kapitulský dvor, Kaukazská, Kežmarské nám., Kopčianska, Krasovského, Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Macharova, Mánesovo nám., Nobelovo nám., Novobanská, Nábrežná, Očovská, Pečnianska, Pifflova, Planckova, Prokopova, Rusovská cesta, Röntgenova, Údernícka, Vavilovova, Viedenská cesta, Vilová, Vlastenecké nám., Vranovská, Wolkrova, Zadunajská cesta, Záporožská

Volebný obvod č. 2

Andrusovova, Belinského, Fedinova, Hálova, Iľjušinova, Jiráskova, Kolmá, Markova, Pajštúnska, Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského, Tupolevova

Volebný obvod č. 3

Ambroseho, Bradáčova, Dudova, Furdekova, Gessayova, Hrobákova, Kutlíkova, Lachova, Nám.Hraničiarov, Osuského, Romanova, Starohájska, Rovniankova

Volebný obvod č. 4

A. Gwerkovej, Blagoevova, Bulíkova, Dolnozemská cesta, Haanova, Jankolova, Klokočova, Kočánkova, M.C. Sklodowskej, Mamateyova, Medveďovej, Mlynarovičova, Májová, Pankúchova, Pobrežná, Poloreckého, Pri Seči, Sosnová, Šustekova

Volebný obvod č. 5

Brančská, Budatínska, Holíčska, Lietavská 2-16 (párne), Smolenická, Starhradská, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska, Znievska

Volebný obvod č. 6

Antolská, Beňadická, Betliarska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role, Jasovská, Krásnohorská, Lietavská 1-15 /nepárne/, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska, Vyšehradská, Vígľašská, Žehrianska

 

Volebný obvod č. 1

Pavel HALAČ, informatik a občiansky aktivista, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

je informatik a občiansky aktivista v oblasti ochrany prírody, ktorý dlhé roky pracuje na ochrane pred zahusťovaním výstavby. Poznáte ho ako aktívneho člena domovej samosprávy a aktivistu v kauzách Vista Tower a parkovisko Macharova. V tejto lokalite tiež pomáhal presadiť v miestnej samospráve zmenu územného plánu, aby sa v tu mohol realizovať park a rekreácia pre obyvateľov územia. Čo je dôležité, na projekte spolupracoval s vami, obyvateľmi.

Pavel CHVOJKA, poradca pre obchodné operácie

je rodený Petržalčan, ktorý v Rakúsku vyštudoval medzinárodný rozvoj a manželstvo a rodinu.  Založil miestnu organizáciu DOMKA na Daliborovom námestí, ktorá už 16 rokov pomáha rodinám a mladým ľuďom v Petržalke a dlhodobo sa dobrovoľnícky angažuje. Inicioval odstránenie unimobuniek na Zadunajskej ceste pri Einsteinovej, ktoré ohrozovali bezpečnosť obyvateľov. Na základe tejto iniciatívy boli tieto unimobunky odstránené.

Spolupodieľal sa na organizácii protestu proti „megakasínu“ na Zastupiteľstve v Petržalke a robil osvetu napr. prostredníctvom prednášok a článkov o negatívnych dopadoch gamblerskej závislosti na našu spoločnosť. Posielal žiadosti o umiestnenie prechodov pre chodcov z Einsteinovej na Nobelovo námestie a zo Sadu Janka Kráľa k Dunaju, čo sa nakoniec aj zrealizovalo. Angažoval sa proti zvýšeniu budovy, ktorá by tienila Sadu Janka Kráľa, čím by sa ničila krásna a historická zeleň v parku. Taktiež sa spolupodieľal na organizácii a realizácii akcií na zbieranie odpadkov v Petržalke ako aj na mnohých iných iniciatívach pre dobro spoločnosti.

Bohuslav KRAUS, architekt a hudobný producent

Zakladajúci člen a dlhoročný podpredseda predstavenstva Slovenskej komory architektov, člen expertíznych skupín pre prípravu stavebného zákona. Bol podpredsedom komisie architektúry Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia, pedagógom na Fakulte architektúry a Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity, členom Jazzové sekcie, organizátorom rockových koncertov viac ako 100 zahraničných a domácich hudobných skupín. Spoluautor a generálny projektant rekonštrukcie a prestavby Divadla Aréna, stavby Evanjelizačného centra Sv. Trojice, spolupracoval na projekte mosta Lafranconi.

Marcel Lincényi, Doc. PaedDr. PhDr. PhD, univerzitný pedagóg

V Petržalke žijem už vyše 30 rokov. Ako novinár som sa v minulosti venoval komunálnej politike v Bratislave a upozorňoval som verejnosť na problémy a nedostatky v spravovaní nášho mesta. Ako občan riadne platím dane, pravidelne sa aktívne podieľam na voľbách a separujem zber. Uvedomujem si však, že to nestačí. A preto by som chcel pridať ruku k dielu a podieľať sa na spravovaní našej mestskej časti, aby sme sa tu mali všetci lepšie.

Projekty, ktoré by som navrhoval prioritne riešiť v mojom obvode
1/ Akútne riešenie neúnosných zápch na Einsteinovej ulici a na Prístavnom moste
2/ „Oživenie“ Železničnej stanice Petržalka
3/ Rozšírme električku aj na Dvory
4/ Zastavme nekontrolovateľnú výstavbu v okolí Matadorky
5/ Postavme už konečne prvý parkovací dom v Petržalke
6/ Začnime budovať nové cyklotrasy
7/ Revitalizujme námestia a oddychové zóny a viac sa starajme o zeleň

Zuzana ŽIŠKOVÁ, projektová manažérka IT

a občianska aktivistka. Poznáte ju z úspešnej iniciatívy výstavby zeleného parkoviska na Röntgenovej. Vďaka petícii obyvateľov Petržalky proti výstavbe parkovacieho domu pre potreby súkromného investora, ktorú ako členka petičného výboru spoluorganizovala, sa podarilo miesto neho presadiť Zelené parkovisko. Pri stavbe nového verejného parkoviska nielenže budú zachované všetky stromy, dokonca pribudne aj parková úprava a osvetlenie.

Volebný obvod č. 2

Anna PAULOVIČOVÁ, stredoškolská učiteľka a občianska aktivistka

Hrdá na Petržalku. So srdcom a dušou v Petržalke. Po ukončení PF UK a neskôr špeciálnej pedagogiky pracovala s ľuďmi všetkých vekových kategórií. Od prvých dní po nasťahovaní realizovala predzáhradku domu a organizovala dianie v dome. Angažuje sa okrem hlavných okruhov za:

- hospodárne bývanie a transparentné nakladanie s majetkom vlastníkov bytov, dvíha ich povedomie a záujem o životný priestor.
- bezbariérovú Petržalku: iniciatívne upozorňuje predstaviteľov mesta na bariéry nielen na chodníkoch, ale aj v inštitúciách, v úradoch, naposledy v DK Zrkadlový háj, tiež prostredníctvom médií na potrebu dobudovania chodníkov vedúcich k domovu.
- opravy chodníkov. Upozorňuje na konkrétne úseky ciest a chodníkov. Úspešne presadila dobudovanie poškodeného chodníka a tým zvýšenie jeho bezpečnosti.
Zámer: Vyvstáva potreba jednoznačnosti vlastníckych vzťahov medzi MČ a mestom.
- čistá Petržalka: Aktívne spolupracuje s MČ s oddelením životného prostredia. Presadila hospodárnejšie nakladanie s OLO. Preferuje zriadenie Technických služieb ako podniku MČ so službami:
a/ 1x/mes odvoz skládky pri kontajneroch
b/ doplnenie kontajnerov na bioodpad
c/ úprava kapacity stojísk a zastrešenie kontajnerov na separovaný odpad.
- medziľudské vzťahy: - lokálpatriotizmus
Angažuje sa za vnímanie Petržalky poukázaním na jej dejiny a osobnosti, ktoré pozdvihujú jej spoločenskú a kultúrnu úroveň. S hrdosťou vyjadruje úctu a obdiv k športovcom, umelcom spojených s Petržalkou.
Zámer: MČ vyčlení percento z rozpočtu /rok na zakúpenie resp. renováciu artefaktov: diel sochárov a inštaluje ich v Petržalke resp. obrazov súčasných maliarov, s cieľom zriadenia trvalej galérie.
Realizuje viacerých kultúrnych a športových stretnutí detí a seniorov k šíreniu a upevňovaniu ľudových tradícií, k vzájomnému obohacovaniu sa, čím iniciuje budovanie lokálpatriotizmu.

Zámer:
pre seniorov:
a/ podporiť výstavbu domova seniorov
b/ zvýšiť počet a dostupnosť jedální pre seniorov
c/ zvýšiť kapacitu lôžok dlhodobo chorých a zriadiť dostupnejšiu opatrovateľskú a hospicovú službu.
pre deti: - zvýšiť kapacity v MŠ, dobudovanie detských ihrísk pre deti so špeciálnymi potrebami
zveľadiť a sprístupniť školské ihriská pre verejnosť / majetkové vzťahy MČ – mesto/
- Renovácia kultúrnych pamiatok na území Petržalky. Aktívny postoj k obnove Stromu života, osveta. Podporuje program „Zlepšenie komunikácie a informovanosti medzi obyvateľmi a samosprávou“. Zasadzuje sa o zriadenie útulku pre zvieratá. Dlhodobo sa zaujíma o dianie v Petržalke.
pre verejnosť: rekonštrukcia športovej haly na Fedinovej ul., protihlukovej steny na Rusovskej ceste
Iniciatívne robí osvetu dosiahnutých výsledkov ochrany životného prostredia.

Elena PÄTOPRSTÁ, designérka a protikorupčná aktivistka

V roku 2006 začala aktivity proti rozpredávaniu pozemkov v Petržalke a zmenám územného plánu, vedúcim k zahusťovaniu výstavby a tým k zhoršovaniu dopravy, parkovania a životného prostredia obyvateľov. Európska komisia prijala jej podnet na preskúmanie neoprávnenej pomoci pri predajoch pozemkov pri Sade Janka Kráľa. Spolupracovala pri petícií proti „Megakasínu“ a hazarde na území Petržalky.

V spolupráci s poslancami presadila zverejňovanie zmlúv a faktúr, ako i elektronické aukcie v Petržalke ešte v čase kedy to neprikazoval zákon, a tým napomohla významným úsporám v rozpočte Petržalky. Známe sú viaceré jej aktivity na ochranu jazier Veľký a Malý Draždiak, ktoré sa mali stavebne prepájať. Úspešne doviedla petíciu proti štvorprúdovke do realizácie projektu zelenej osi Petržalky - bez štvorprúdovky, s električkou, zatrávnenou traťou a pozdĺžnou cyklotrasou. Podieľala sa na zastavení výrubu 2000 stromov pri Chorvátskom ramene.

V spolupráci s Cyklokoalíciou presadila bezpečný Labutí priechod k električke od Chorvátskeho ramena a Námestia hraničiarov. Presadila na meste zrealizovanie bezbariérových priechodov na veľkých križovatkách na nám. Hraničiarov, Rusovskej, Šintavskej - Smolenickej, Pajštúnskej-Jiráskovej atď. ktoré konečne po 40-tich rokoch môžu Petržalčania denodenne využívať imobilní obyvatelia, matky z kočíkmi aj cyklisti, podarilo sa zabezpečiť aj lepšie značenie prechodov - bielym osvetlením alebo reflexnými pozemnými svietidlami na prechode.

Vďaka jej iniciatíve sa Petržalská plaváreň umiestnila do centra Petržalky a nie na súkromné pozemky Incheby.
Postavila sa proti predaju bývalej škôlky na Znievskej, ktorá ostane v majetku BSK pre autistické deti, zrekonštruuje sa budova aj park.

V spolupráci s Transparency International presadila viaceré uznesenia na kontrolu samosprávy - dokument Transparentná Petržalka (2012) a na hlavnom meste v spuprácu s Jánom Budajom Protikorupčné minimum a Etický kódex volených predstaviteľov (2013). Venovala sa tiež ochrane bratislavských lesov, ( uznesenie hl. mesta „Podpora Národného parku Podunajsko“ z roku 2017, „Vyhlásenie Prírodnej rezervácie Pramene Vydrice“ (2018) a viaceré uznesenia na ochranu vodných zdrojov pre bratislavčanov. Ako organizátor petície k ochrane vodného zdroja Sihoť zaslala v mene signatárov výzvy ministerke pôdohospodárstva a ministrovi ŽP. Ako vicežupanka pre životné prostredie riešila pre Petržalku aj ochrane pred hlukom zo železnice, podpore výstavby cyklotrás a cyklistickej infraštruktúry. Rieši v súčasnosti otvorené kauzy – smog zo Slovnaftu, znečisťovanie okolia kontajnerov a ich nahradenie na uzamykateľné polozapustené kontajnery.

Aktívne presadzovala financie do rozpočtu Petržalky na komplexne opravy chodníkov ktoré sú v katastrofálnom stave po celej Petržalke. Navrhla spôsob občianskej kontroly vynakladania financií na zimnú a letnú údržbu aby sa údržba aj skutočne realizovala nie iba fakturovala. Iniciovala zastavenie zámeru najväčšej spaľovne nebezpečného odpadu na Kopčianskej a veľkej betonárky s výjazdom na Einsteinovu, ktorej plánovaná kapacita bola jeden vlak betónu denne.

Zastavila výruby po celej Petržalke nad plynovými rozvodmi. Začať budovať po dohode s obyvateľmi zelené parkoviská /Röntgenová/Spolupracovala na dokumente hlavného mesta, uplatňujúcom zásady participácie a spolupráce obyvateľov Petržalky na veľkých investičných zámeroch mesta – čo sa uplatnilo aj pri tvorbe projektu druhej etapy električky. Spolupracovala s poslancami hlavného mesta na zastavení stavieb magistrátu ktoré mali byť vo vnútroblokoch Haanova - Pankúchova a Mamateyova-Polereckého. Spolupracovala s BSK na získaní bytov pre učiteľky v Petržalke.

Dlhodobo presadzuje zlepšenie komunikácie samosprávy s obyvateľmi, občianskymi združeniami a odbornou verejnosťou pri vynakladaní financií a investíciách, ako aj pri zastavení predajov majetku mesta a mestských častí.

Spolu s jej poslaneckým klubom zastavila nevýhodnú zmluvu na parkovaciu politiku so súkromnou firmou, ktorá iba spoplatňovala ale neriešila problém parkovania, pomohla obyvateľom Röntgenovej. pri vybudovaní zeleného parkoviska ktoré sa práve realizuje ako aj zeleného bezplatného parkoviska pre verejnosť a pacientov pri Antolskej nemocnici.

Pomáhala občanom pri veľkom počte podnetov a problémov ktoré Petržalčanov trápili.

Podporuje revitalizáciu brehu Dunaja pre obnovu podľa projektu Lido-Lagúna ktoré navrhli vodáci a aktívna odborná verejnosť, aby petržalčania a bratislavčania mohli opäť tráviť čas s deťmi, tak ako si to mnohí z nás pamätajú.

Volebný obvod č. 3

Michal HORVÁTH, stredoškolský učiteľ

je rodený Petržalčan. Ako stredoškolský učiteľ má 15 rokov skúseností v práci s mládežou. Vďaka Saleziánom Dona Bosca a DOMKE – Združeniu saleziánskej mládeže na Mamateyovej je animátorom chlapčenských skupín na prípravu budúcich lídrov. Robí preventívne programy pre ZŠ – Orientačné dni, vzdelávacie konferencie, workshopy, zážitkové akcie nielen pre mladých v MO Plusko. Je lektorom viacerých mimovládnych organizácií, napríklad projektu Buddy Nadácie Provida. Je mentorom v Komenského inštitúte a spoluautorom konferencie o výchove a vzdelávaní Lepidlo (lepidlo.sk). Ako jeden z autorov sa podieľal na knihe Dvadsať inšpiratívnych učiteľských príbehov.

Marian JASLOVSKÝ, hudobník a spisovateľ

Tridsať rokov pôsobil ako novinár. Napísal niekoľko kníh, napríklad Dežo Ursiny – Pevniny a vrchy, Jaro Filip – človek hromadného výskytu, Collegium Musicum. Ako muzikant hral a nahrával s mnohými významnými osobnosťami. Nahral viac ako 60 albumov, tvorí aj scénickú hudbu. Ako digitálny občiansky aktivista založil facebookovú skupinu Susedská burza, ktorá má skoro 130-tisíc členov a pomáha hľadať pracovné príležitosti zamestnancom aj zamestnávateľom. Skupina Susedský sekáč Milé Tričká má takmer 18-tisíc členov, Susedská obživa 46-tisíc členov, a pomáhajú nielen nájsť veciam druhý domov a vytvárať susedskú spolupatričnosť, ale podporujú aj charitu. Je autorom viacerých stránok proti šíreniu nenávisti a lživých informácií na internete. Vďaka svojej dlhoročnej kariére hudobníka a kultúrneho novinára pozná históriu a súčasnosť Petržalky. Jeho cieľom je šírenie kultúry, ale aj cyklistická infraštruktúra, bezbariérové trasy a ochrana petržalskej prírody.

Volebný obvod č. 4

Peter HOCHSCHORNER je trénerom olympionikov vo vodnom slalome

Je petržalský poslanec a mestský poslanec za Petržalku kde dlhodobo podporuje protikorupčné uznesenia, proces spoluúčasti verejnosti na rozhodnutiach, výstavbu športovísk, centra Zemník a areálu Divoká voda, ktorý slúži mnohým mladým športovcom v Petržalke. Podieľa sa aj na určení športovej náplne Family parku v Petržalke na pozemkoch Bratislavského samosprávneho kraja.
Pomáhal pri petícii proti štvorprúdovke, ktorá mala ísť vedľa Chorvátskeho ramena, podieľal sa na uzneseniach na zastavenie rozpredávania mestských pozemkov, na ktorých sa nachádzajú parkoviská a zeleň v Petržalke. Je členom petičného výboru na vrátenie športovej funkcie a rekreácie na pozemkoch Artmédie v okolí Sadu Janka Kráľa.

Výrazne sa podieľa na presadení reálneho projektu lodnej dopravy medzi Šamorínom a Devínom so zastávkou aj v Petržalke, kde bude lodná doprava súčasťou integrovanej dopravy a pomôže znižovať počet dochádzajúcich áut do Bratislavy a odbremeňovať mosty do Petržalky

Volebný obvod č. 5

Stanislav HORÍNEK, geodet a občiansky aktivista

je zároveň známym podporovateľom športu v Petržalke. Hrával pozemný hokej za Petržalku a neskôr sa stal majstrom ČSSR s TJ Lokomotíva Bratislava. Súčasne s hráčskou kariérou bol rozhodcom v pozemnom hokeji. Po úraze musel ukončiť aktívnu činnosť a bol niekoľko rokov predsedom a neskôr prezidentom Klubu pozemného hokeja. V neskoršom veku plával za telesne postihnutých športovcov a dosiahol titul majstra Slovenska. Je odborníkom na správu majetku a v súčasnosti aj predsedom petičného výboru na prinavrátenie športu a rekreácie na pozemky Artmédie a ochranu Sadu Janka Kráľa pred následkami dopravy z okolitej zástavby. Túto petíciu podpísalo viac ako 4800 obyvateľov najmä z Petržalky. Aktívne sa podieľal aj na Petícii proti výstavbe na Tematínskej 1, objekt materskej školy.

Priority:

1) Šport a aktivita ľudí
aktívny šport – najmä v podobe futbalového klubu FC Petržalka,
pasívny šport – v podobe individuálnych športových aktivít obyvateľov Petržalky (plávanie, korčuľovanie, tenis, beh atď.), zanedbávaný šport – ako nevyužitý potenciál petržalských priestranstiev,

2) Kultúra a oddych
snahy vytvoriť z Veľkého Draždiaka pýchu Petržalky pre zónu oddychu. Vybudovať okolo celého Draždiaka náučný (informačný) chodník o miestnej faune a flóre, o histórii Petržalky. Pri Draždiaku znovu vybudovať nenáročné plážové ihriská (s pieskom) pre malý futbal, volejbal, pre všetkých rekreačných športovcov, ako aj detské ihriská. Draždiak sprístupniť aj na plávanie pre telesne postihnutých občanov. Budem zásadne proti myšlienkam (projektom) spoplatnenia vstupu k Draždiaku,

3) Zelená Petržalka
Miestne zastupiteľstvo v spolupráci so starostom Petržalky a miestnym stavebným úradom musia urobiť všetko preto, aby nedochádzalo k neustálemu ubúdaniu zelene v Petržalke. Je potrebné vytvoriť také podmienky, aby sme sa so zeleňou nestretli len pri Dunaji, v Sade Janka Kráľa alebo na perifériach Petržalky. Súčasťou zelenej Petržalky musí byť ekologická doprava, vytváranie nových zelených plôch s dôrazom na ich neustálu údržbu. V tomto prípade viac ako snaha miestneho zastupiteľstva rozhoduje povedomie miestneho obyvateľstva, preto sa budem podporovať projekty, ktoré nám spoločne pomôžu pochopiť, že životné prostredie, v ktorom žijeme je v našich rukách.

4) Doprava a stavebná činnosť
Ak nebudeme petržalskú dopravu riešiť komplexne, ucelene a urgentne, môže sa stať, že za štyri roky bude Petržalka v stave, v akom je dnes Starý most – bude neprejazdná. Preto v oblasti dopravy:
• nepodporím zadávanie ďalších a ďalších drahých projektov, ktorých financovanie bude nad možnosti petržalského rozpočtu, resp. na ktorých financovaní nebude zhoda na úrovni mesta, či kraja,
• podporím parkovaciu politiku, ktorá nebude obmedzovať nás Petržalčanov, ale ani diskriminovať ľudí z ostatných častí mesta či Slovenska. V prípade výstavby parkovacích domov budem presadzovať ich zapustenie do zeme, aby nedošlo k výraznému poškodeniu rázu dnešnej Petržalky výškovými objektmi,
• dôraz budem klásť na vytvorenie parkovacích státí vyhradených pre zdravotne postihnutých občanov pred úradmi a inštitúciami.
• budem proti nezmyselnému zahusťovaniu výstavby v Petržalke, pokiaľ budú priamo dotknutí spoluobčania proti výstavbe. Pokiaľ sa bude realizovať nová výstavba budem ju podmieňovať vybudovaním požadovaného množstva parkovacích miest pre užívateľov ako aj návštevníkov a zároveň výsadbou náhradnej zelene.

5) Petržalka pre všetkých
Obrovské úsilie budem venovať podpore bezbariérových prístupov do úradov, výstavbe bezbariérových chodníkov a prechodov cez cesty. Pohyb po Petržalke nesmie byť únavný a nepríjemný, musí byť plynulý a bezpečný pre všetkých obyvateľov (občania s postihnutím, mamičky s kočíkmi).

6) Miestne dane
Je potrebné, aby občania vedeli, že ich dane slúžia aj po zaplatení najmä pre nich a v ich prospech. Sľubujem Vám, že nepodporím nezmyselné a nepodložené návrhy na zvýšenie miestnych daní a naopak, budem presadzovať, aby sa takto získané prostriedky využili na verejnoprospešné účely (napr. revitalizácia zelene, oddychových zón atď.), čím dôjde k určitému návratu daní späť tým, ktorí ich uhradili.

7) Dunaj nie je bariéra
Mojím cieľom nebude vytvoriť z Dunaja akúsi pomyselnú bariéru. Petržalka je nutnou súčasťou Bratislavy a Bratislava bez Petržalky nie je Bratislavou. Nemôžeme sa ako mestská časť dištancovať a vyhraniť voči Starému mestu či iným mestským častiam. Naopak, v mnohých zásadných otázkach musíme s týmito mestskými časťami aktívne spolupracovať. Ako som už vyššie naznačil, riešiť dopravu do/z centra mesta len na úrovni našej mestskej časti by bolo iracionálne. Podobne je tomu v prípade budovania nových športových hál. Petržalka poskytuje dostatočné kapacity pre výstavbu multifunkčných priestorov, viacúčelových športových hál s možnosťami vybudovania nových dopravných sieti a parkovacích státí.

Ján KAĽAVSKÝ, zoológ a environmentálny aktivista

študoval na Katedre ochrany prírody a krajiny Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje v Štátnej ochrane prírody SR a Bratislavskom regionálnom ochranárskom združení, ktoré iniciovalo vyhlásenie takmer všetkých chránených území v Bratislave. Je člen OZ Ochrana dravcov na Slovensku a v Slovenskej ornitologickej spoločnosti / SOS Birdlife, podieľal sa na viacerých projektoch Európskej únie. Aktívne chráni hniezdiská vtákov, ohrozované počas zatepľovacích a rekonštrukčných prác na domoch Petržalky.

Presadzuje odbornú starostlivosť o zeleň aj v podmienkach samosprávy, ochraňuje petržalské lesy pred výrubmi. Aktívne bojuje proti hospodárskej ťažbe, devastujúcej rekreačné lesy v Petržalke i ostatných častiach Bratislavy.

Jakub STEINER, účtovný analytik

žije v Petržalke celý svoj život. Vyrastal priamo v srdci Petržalky, a tak vidí aké zmeny sa tu dejú aj to, čo všetko by ešte treba zmeniť. Študoval na základnej aj strednej škole v Rakúsku. Gymnázium dokončil v Bratislave. Na UK Pedagogickej fakulte študoval učiteľstvo nemeckého jazyka, po roku prešiel na UK Filozofickú fakultu, kde začal študovať prekladateľstvo z nemeckého do španielskeho jazyka. Vo voľnom čase sa venuje osobnej asistencii, prekladom a doučovaniu jazykov. Už niekoľko rokov je členom Novej Generácie a člen Oľano. Snaží sa riešiť problémy, ktoré majú ľudia v jeho okolí - zábrany ochranu výsadby pri dome zeleň, zničené lavičky, bandy, ktoré rušia nočný pokoj, nefunkčné lampy atď.

Chce posilniť bezpečnosť, vyriešiť problémy s parkovaním a uprednostniť domácich, rekonštrukcie ciest a chodníkov, osadiť viacej smetných nádob, lavičky na oddych a určite by sa mala obec starať o zeleň-sadiť nové stromy, ošetrovať tie staršie a uprednostňovať budovanie parkov pred stavbami budov/obchodov, ktorých tu je už aj tak dosť.

Volebný obvod č. 6

Peter KLUČKA národný cyklokoordinátor

Ako dlhoročný ochranár sa podieľal najmä na ochrane technických pamiatok. Vo funkcii národného cyklokoordinátora aktívne presadil veľa opatrení nielen na zvýšenie bezpečnosti cyklodopravy, ale aj na zlepšenie železničnej a autobusovej dopravy, ktoré ako staropetržalčan presadzuje aj v Petržalke.

V týchto aktivitách chce pokračovať aj vo svojej poslaneckej práci. Zároveň ma záujem zachovať Draždiak v jeho skvelej prírodnej podobe bez nežiaducich stavebných zásahov.

„Celý svoj profesijný život po skočení vysokoškolského štúdia života som zasvätil verejnej osobnej doprave. Odborné základy som získal v jednotlivých organizačných zložkách Železníc Slovenskej republiky, neskôr v Dopravnom podniku Bratislava a na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, kde sa ostatných šesť rokov venujem rozvoju pešej a cyklistickej dopravy.
Vo voľných chvíľach sa už niekoľko desaťročí aktívne zapájam do ochrany prírody a krajiny, konkrétne do záchrany ľudovej architektúry. Pravidelne sa venujem vytrvalostnému behu a diaľkovej cykloturistike. V posledných rokoch sa učím pozerať na svet očami mojich dvoch vnučiek."

Okrem všeobecnej podpory ochrany životného prostredia s aspektom na tvorbu verejných priestorov a udržateľnej mestskej mobility v Bratislave som sa konkrétne zasadil o zriadenie bezpečného združeného cestného priechodu pre chodcov a cyklistov v Bratislave - Petržalke, na križovatke ulíc Jantárová a Rusovská cesta, pri prechode cyklistického chodníka popri Chorvátskom ramene. Aktívne som sa zapájal v rámci svojho pracovného zaradenia aj pri výstavbe bezpečných cyklistických komunikácií v Bratislave, verejných požičovní bicyklov, tzv. Bielych bicyklov, príprave a podpore verejnej požičovne bicyklov SlovnaftBAjk, ako aj pri rozmiestnení cyklostojanov vo verejných priestoroch v Bratislave a v ostatnom období aj v materských školách v Bratislave – Petržalke.

Ako občan Petržalky sa chcem zasadiť o rozvoj bezpečnej siete chodníkov pre chodcov a cyklistov s dôrazom na vytváranie podmienok pre zdravé a ekologické dochádzanie detí a mládeže do predškolských a školských zariadení.

Zároveň sa chcem venovať podpore rozvoja verejnej osobnej dopravy v Petržalke s aspektom na koľajovú dopravu v rámci integrácie verejnej osobnej a nemotorovej dopravy (pešej a ) v súlade s Integrovaným dopravným systémom Bratislavského kraja.

Mojou snahou je aj podporiť zachovanie jedinečného prirodzeného charakteru Draždiaku v jeho prírodnej forme bez nežiadúcich stavebných zásahov, ako miesta pre oddych a relax Petržalčanov, ako aj ostatných návštevníkov.